setstyle

Android – DialogFragment setStyle

//1 -> style = DialogFragment.STYLE_NO_TITLE //2 -> style = DialogFragment.STYLE_NO_FRAME //3 -> style = DialogFragment.STYLE_NO_INPUT //4 -> style = DialogFragment.STYLE_NORMAL // — //4 -> theme = android.R.style.Theme_Holo //5 -> theme = android.R.style.Theme_Holo_Light_Dialog //6 -> theme = android.R.style.Theme_Holo_Light //7 -> theme = android.R.style.Theme_Holo_Light_Panel setStyle(DialogFragment.STYLE_NO_TITLE, android.R.style.Theme_Holo_Light_Dialog)

Rolar para o topo